Cykl spotkań

Prawda i tylko prawda

16 października
11 listopada

Mottem 7. edycji Olimpiady Teatralnej są słowa „Świat miejscem prawdy” – parafraza tytułu wystąpienia Jerzego Grotowskiego Świat powinien być miejscem prawdy, wygłoszonego podczas sympozjum w Moskwie w 1976 roku. Grotowski zbudował w nim obraz świata, w zetknięciu z którym człowiek poprzez aktywność – podejmowanie działań, poddawanie się próbom i przeprowadzanie doświadczeń, poznawać powinien prawdę zarówno o sobie, jak i o świecie. Taka postawa nie jest jednak, według Grotowskiego, czymś danym, lecz raczej zadaniem stojącym przed każdym z nas. Wierzymy, że sztuka, a w szczególności sztuka teatru, stanowi niezwykłe narzędzie służące samopoznaniu jednostek i społeczności. W czasach gwałtownych przemian i konfrontacji radykalnych światopoglądów ma ona moc ukazywania prawdy zarówno w cielesności, jak i w duchowości, w estetyce i w etyce, w prywatności i w polityczności. Prawdy, której medium jest sztuka, nie można zlekceważyć tak długo, jak długo opiera się ona na szczerości i osobistym zaangażowaniu twórców w ich pracę i poszukiwania.

Sprowokowani inną, wcześniejszą o dziesięć lat wypowiedzią Grotowskiego z seminarium w Skarze: „Widz [...] lubi łatwe prawdy. Ale nasza rola nie polega przecież na tym, by sprawiać przyjemność i dogadzać widzom. Jesteśmy tu po to, by mówić prawdę”1, zaprosiliśmy twórców prezentujących spektakle w nurcie głównym Olimpiady Teatralnej do bezkompromisowej rozmowy na temat prawdy w sztuce, w procesie tworzenia i w relacji z odbiorcą. Ich wystąpienia w formie indywidualnej prezentacji artystycznego credo lub pogłębionej rozmowy z udziałem zaproszonych badaczy, współtwórców lub zaprzyjaźnionych artystów poświęcone będą różnorodnym, zaproponowanym przez nich tematom, stanowiącym siłę napędową ich twórczości.


1Jerzy Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu, opracował Eugenio Barba, wstępem opatrzył Peter Brook, przełożył Grzegorz Ziółkowski, zredagował dla wydania polskiego Leszek Kolankiewicz, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 228.