Sympozjum

European Theatre Perspectives

Podążając ścieżkami międzykulturowego zaangażowania w teatr i performans

Międzynarodowe sympozjum European Theatre Perspectives (ETP) to przestrzeń refleksji nad możliwościami tworzonymi przez nowe ścieżki międzykulturowego dialogu i zaangażowania w teatr i performans. Przy udziale uczestników pochodzących z różnych regionalnych, językowych i dyscyplinarnych kontekstów wydarzenie ma na celu sprowokować szeroko zakrojoną dyskusję na temat aktualnych problemów dyscypliny i toczących się w jej ramach debat.

Jak zauważa Homi K. Bhabha, już same warunki uczestnictwa w kulturze powstają w sposób performatywny, w toku ciągłych negocjacji, przeformułowań i hybrydyzacji. ETP skupia się zatem na przepływach wiedzy i kompetencji, które wykraczają poza granice szeroko rozumianej Europy, biorąc pod lupę nie tylko dynamikę wymian i mediacji na obszarze kontynentu, lecz także to, co Erika Fischer-Lichte nazywa „procesami przeplatania się kultur performansu” między Europą a pozostałymi regionami świata.

W toku różnoformatowych paneli i prezentacji ETP zbierze refleksje i perspektywy na temat działań i inicjatyw, które sięgają po innowacyjne sposoby w przerzucaniu mostów między odmiennymi społecznościami – czy to angażując się w tworzenie przedstawień i performansów, badania naukowe, przekład, dokumentację, nowe technologie, aktywizm i inne formy wzajemnego uznania lub współdziałania. Wystąpienia w ramach sympozjum będą w szczególności poruszały zagadnienia transferu kulturowego w kontekście poniższych obszarów:

• wielojęzyczności, adaptacji i kulturowej przekładalności
• komunikowania cielesnych technik i doświadczeń
• praktyk tożsamości, bycia świadkiem i zbiorowej pamięci
• migracji i bezpaństwowości
• strategii dysrupcji, oporu i troski
• tworzenia forów, sieci i społeczności
• cyfrowej sztuki i humanistyki
• inicjatyw wydawniczych, archiwizacyjnych i związanych z kwestiami etyki i dostępu
• modeli wsparcia i zrównoważonego rozwoju

Oprócz tej wymiany wiedzy i doświadczeń — a także czerpiąc z niej — wydarzenie przewiduje rzadką okazję do wspólnej refleksji nad kluczowym wyzwaniem strategicznym dyscypliny, postawionym we wrocławskim wystąpieniu Janelle Reinelt, ówczesnej prezydent International Federation for Theatre Research (IFTR) i opublikowanym w „TDR: The Drama Review” (51.3). W ramach tej sesji, prowadzonej według zasad metody przestrzeni otwartej (Open Space Technology), uczestnicy zostaną poproszeni o zastanowienie się, w jaki sposób w praktyce odpowiedzieć na „polityczny projekt stworzenia prawdziwie międzynarodowej kultury performatycznej”, odpowiadającej zróżnicowaniu i łączącym się nurtom dzisiejszego życia społecznego w Europie i poza jej granicami.

Szczegółowe informacje o uczestnikach sympozjum znajdują się na angielskiej wersji strony.

Program

Rejestracja

Uczestnictwo w sympozjum jest bezpłatne i otwarte na aktywny udział szerszej publiczności. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja pod adresem: www.etpsymposium.eventbrite.co.uk.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na www.culturehub.co/etp oraz do śledzenia organizatorów sympozjum na Twitterze (@CultureHubTeam).  

Organizatorzy

Culture Hub (Wielka Brytania), Instytut Grotowskiego (Polska)
Kuratorzy: Duncan Jamieson, Adela Karsznia

 

Informacje

Data i godzina

pon.
7 Listopad
8:30
wt.
8 Listopad
9:00
śr.
9 Listopad
9:00